БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ

Хірургічні операції в умовах стаціонару одного дня 

Обсяг медичних послуг 

a. загальний аналіз крові;

b. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

d. інших досліджень відповідно до потреб пацієнта.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус фактору;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, лактат, електроліти, тропонін, феритин);

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-дімер);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. аналіз сечі загальний;

g. бактеріологічні дослідження;

h. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Вакцинація від COVID-19

Обсяг медичних послуг 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Первинна медична допомога

Обсяг медичних послуг 

a. загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою (еритроцити, гемоглобін, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, базофіли, еозинофіли, сегментоядерні нейтрофіли, паличкоядерні нейтрофіли, лімфоцити, моноцити); 

b. загальний аналіз сечі (колір, прозорість, реакція (pH), відносна щільність, білок, глюкоза, еритроцити, лейкоцити, епітеліальні клітини, циліндри, солі, бактерії, ацетон (кетонові тіла));

c. глюкоза в цільній крові;

d. холестерин загальний;

e. швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;

f. проведення тесту на антиген SARS-CoV-2.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Медична допомога при інсульті

Обсяг медичних послуг

a. розгорнутий клінічний аналіз крові з підрахунком числа тромбоцитів; 

b. біохімічний аналіз крові (С-реактивний білок, загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), креатинін, сечовина, натрій, калій, тропонін); 

c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові; 

d. коагуляційний гемостаз (протромбіновий час, активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-дімер); 

e. загальний аналіз сечі; 

f. інші лабораторні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки. 

a. спіральна комп’ютерна томографія (СКТ) головного мозку включно з СКТ-ангіографією та/або МРТ головного мозку включно з неконтрастною МР-ангіографією у цілодобовому режимі; 

b. електрокардіографія (ЕКГ) (у цілодобовому режимі); 

c. ультразвукові дослідження з проведенням доплерографії; 

d. інші інструментальні дослідження відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки. 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Хірургічні операції

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус фактору;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор));

d. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), Д-дімер);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);

g. дослідження спинномозкової рідини;

h. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;

i. загальний аналіз сечі;

j. бактеріологічні дослідження;

k. гістологічні дослідження;

l. цитологічні дослідження;

m. патоморфологічні дослідження;

n. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

a. електрокардіографія (ЕКГ);

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії та ехокардіографії;

c. ендоскопічні дослідження;

d. рентгенологічні дослідження; 

e. комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

f. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

g. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус фактору;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; сироватковий прокальцитонін, тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));

d. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;

e. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (кількісне визначення), антистрептолізин-О (кількісне визначення));

f. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

g. визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;

h. глікозильований гемоглобін в цільній крові;

i. дослідження спинномозкової рідини;

j. аналіз сечі загальний;

k. мікроальбумін у сечі;

l. ацетон в сечі;

m. копрограма;

n. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;

o. бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу, серотипування та чутливість до антибактеріальної терапії;

p. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

a. електрокардіографія (ЕКГ);

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;

c. ендоскопічні дослідження;

d. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

e. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Стоматологічна допомога

Обсяг медичних послуг 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Ведення вагітності

Обсяг медичних послуг 

a. загально-клінічних, біохімічних та імунохімічних лабораторних досліджень: 

i.розгорнутий аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту (щонайменше двічі, за показаннями); 

ii.визначення групи крові і резус-фактору (при постановці на облік); 

iii.аналіз крові на наявність антитіл при Rh негативній належності крові (щонайменше двічі, за показаннями); 

iv.біохімічний аналіз крові (загальний білок, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, електроліти, феритин крові); 

v.коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) та час згортання крові); 

vi.глюкоза в цільній крові або сироватці крові; 

vii.загальний аналіз сечі з обов’язковим визначенням білку (при взятті на облік і при кожному відвідуванні); 

viii.глюкозотолерантний тест (щонайменше 1); 

ix.визначення плацентарного фактора росту (PIGF); 

x.визначення плазмового протеїну А (PAPP-A) та неконьюгованого естріолу (Е3) – щонайменше 1 раз, хоріонічного гонадотропіну (β-ХГЛ вільний, ХГЛ загальний) та альфафетопротеїну (AFP) – щонайменше двічі. 

xi.визначення глікозильованого гемоглобіну. 

b. досліджень на інфекції та віруси: 

i.HBsAg (при постановці на облік), антитіла до HBsAg, HCV; 

ii.тестування на ВІЛ; 

iii.серологічне дослідження на сифіліс (щонайменше двічі); 

iv.бактеріологічне дослідження сечі та інші (при постановці на облік, інше за показами); 

v.мікробіологічне дослідження матеріалу з перианальної області з метою виявлення носійства стрептокока групи В. 

c. мікроскопічних та цитологічних обстежень: 

i.цитологічне дослідження цервікального мазка (цервікальний канал та ектоцервікс); 

ii.мікроскопія урогенітального мазка на мікрофлору. 

d. дослідження кардіоліпінових антитіл, антикоагулянту червоного вовчака, антитіл до бета-2-глікопротеїну – додатково дообстеження жінок з обтяженим анамнезом (з невиношуванням, з репродуктивними втратами, із венозним тромбоемболізмом та ін.); 

e. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнток. 

a. УЗД матково-плодово-плацентарного комплексу з використанням доплерографії щонайменше двічі; 

b. трансвагінальна ультразвукова цервікометрія; 

c. УЗД внутрішніх органів; 

d. кольпоскопія; 

e. кардіотокографія (КТГ); 

f. електрокардіографія (ЕКГ); 

g. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнток. 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Езофагоскопія

Обсяг медичних послуг 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Колоноскопія

Обсяг медичних послуг 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Цистоскопія

Обсяг медичних послуг 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Бронхоскопія

Обсяг медичних послуг 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Супровід  та лікування хворих на туберкульоз

Обсяг медичних послуг 

a. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, лужна фосфатаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, молочна кислота/лактат, електроліти (калій, натрій, кальцій, магній));

b. інших досліджень відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ

Обсяг медичних послуг 

a. загальний аналіз крові;

b. загальний аналіз сечі;

c. кількості CD4;

d. вірусне навантаження ВІЛ в плазмі крові, у ВІЛ позитивних осіб, які отримують лікування антиретровірусними препаратами;

e. виявлення нуклеїнових кислот (провірусна ДНК або РНК ВІЛ-1) у дітей, які народилися від ВІЛ позитивних матерів віком до 18 місяців та серологічних маркерів ВІЛ у дітей старше 18 місяціввизначення HBsAg, антитіл до HCV; 

f. біохімічний аналіз крові (креатинін, трансамінази, глюкоза);

g. дослідження на криптококовий антиген (CrAg); 

h. ліпоарабіноманнановий тест сечі на ТБ (LF-LAM);

i. обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом; 

j. інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. 

a. консультування щодо переваг АРТ, позитивного впливу терапії на тривалість та якість життя, важливості безперервності й дотримання режиму лікування; 

b. видача антиретровірусних препаратів;

c. проведення збору скарг, анамнезу, фізикального обстеження, скринінгу на туберкульоз;

d. оцінка потреби у соціальному супроводі та психологічній підтримці;

e. скринінг на поширені розлади психіки та поведінки;

f. оцінка прихильності до лікування, виявлення й усунення причини неналежного дотримання режиму прийому антиретровірусних препаратів.

a. проведення постконтактної профілактики ВІЛ; 

b. консультування матері щодо безпечного годування замінниками грудного молока та можливості отримання державної допомоги (в тому числі, замінників грудного молока); 

c. проведення профілактичного лікування пневмоцистної пневмонії в амбулаторних умовах;

d. організація проведення ранньої діагностики ВІЛ у дитини відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та призначення АРТ дітям з підтвердженим діагнозом ВІЛ.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Стаціонарна психіатрична допомога

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові; 

b. глюкоза в цільній крові або сироватці крові; 

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: натрій, калій, кальцій, хлор); 

d. визначення наявності психоактивних речовин сертифікованими в Україні експрес-методами (тест-смужки для дослідження сечі та інші); 

e. визначення алкоголю в організмі сертифікованими експрес-методами (тест-смужки на визначення в слині, сечі, крові, аналізатори повітря, що видихається, тощо); 

f. загальний аналіз сечі; 

g. швидкі тести на вагітність; 

h. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів. 

a. електрокардіографія (ЕКГ); 

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії; 

c. рентгенографічні дослідження; 

d. електроенцефалографія (ЕЕГ); 

e. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів. 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Мобільна психіатрічна допомога

Обсяг медичних послуг 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Медична реабілітація пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. біохімічний аналіз крові (загальний білок, креатинін, сечовина, С-реактивний білок);

c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

d. загальний аналіз сечі;

e. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування пацієнта/пацієнтки).

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Медична реабілітація пацієнтів з ураженням нервової системи

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові; 

b. біохімічний аналіз крові (загальний білок, креатинін, сечовина, С-реактивний білок); 

c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові; 

d. загальний аналіз сечі; 

e. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування пацієнта/пацієнтки). 

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Стаціонарна паліативна допомога

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус фактору;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота; електроліти: калій, хлор, натрій, магній); 

d. фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

e. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

f. загальний аналіз сечі;

g. копрограма;

h. бактеріологічні дослідження;

i. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

a. електрокардіографія (ЕКГ) (за місцем надання медичних послуг);

b. ультразвукові дослідження (у закладі, на умовах договору оренди чи іншого права користування відповідного обладнання, або на умовах договору підряду);

c. рентгенологічні дослідження (у закладі, на умовах договору оренди а чи іншого права користування відповідного обладнання, або на умовах договору підряду);

d. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Мобільна паліативна допомога

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота); 

c. міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);

d. глюкоза в цільній крові;

e. загальний аналіз сечі;

f. копрограма.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій

Обсяг медичних послуг 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові;

b. визначення групи крові і резус фактору;

c. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; сироватковий прокальцитонін, тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));

d. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;

e. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (кількісне визначення), антистрептолізин-О (кількісне визначення));

f. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

g. визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;

h. глікозильований гемоглобін в цільній крові;

i. дослідження спинномозкової рідини;

j. аналіз сечі загальний;

k. мікроальбумін у сечі;

l. ацетон в сечі;

m. копрограма;

n. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;

o. бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу, серотипування та чутливість до антибактеріальної терапії;

p. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

a. електрокардіографія (ЕКГ);

b. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;

c. ендоскопічні дослідження;

d. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

e. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

f. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів у амбулаторних умовах

Обсяг медичних послуг 

a. загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:

i. розгорнутий клінічний аналіз крові;

ii. морфологічне дослідження клітин крові;

iii. визначення групи крові і резус фактору;

iv. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній; залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв’язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін); аміак (крові); гама-глутамілтранспептидаза; креатинфосфокіназа загальна (КФК); креатинфосфокиназа-МВ; гомоцистеїн; Тимолова проба;

v. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;

vi. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (RF, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення), антистрептолізин-О (ASLO, кількісне визначення));

vii. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

viii. тести на тропонін;

ix. вітамін Д;

x. вітамін А;

xi. вітамін Е;

xii. вітамін В6;

xiii. вітамін В9;

xiv. вітамін В12;

xv. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

xvi. глікозильований гемоглобін;

xvii. загальний аналіз сечі;

xviii. 17-КС сечі;

xix. копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;

xx. кал на гельмінти;

xxi. дослідження спинномозкової рідини;

xxii. дослідження на онкологічні маркери;

xxiii. визначення IgE загального для визначення загальної сенсибілізації організму та IgE специфічного для визначення сенсибілізації організму до конкретних алергенів (пилкових, побутових, епідермальнох, харчових, тощо);

xxiv. вимірювання триптази крові, як діагностичний критерій анафілактичної реакції у пацієнта/пацієнтки;

xxv. тест на токсоплазмоз;

xxvi. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

b. бактеріологічних досліджень:

i. бакпосів з урогенітального тракту + антибіотикограма;

ii. бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (S.aureus, St.epidermidis з гемол. активністю); на патогенні ентеробактерії (Salmonella, Shigella) (+ антибіотикограма);

iii. бактеріологічне дослідження на β-гемолітичний стрептокок;

iv. бакпосів на стафілокок + антибіотикограма;

v. бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (+ антибіотикограма);

vi. бакпосів крові на стерильність (аероби);

vii. бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії + антимікотики;

viii. бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа);

ix. бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Candida) + антимікотики;

x. профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу);

xi. бактеріоскопія мазка мокротиння на виявлення КСП;

xii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

c. молекулярно-генетичних досліджень:

i. ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;

ii. молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;

iii. антигену SARS-CoV-2;

iv. для діагностики новоутворень;

v. генетичний тест на целіакію;

vi. проведення генетичних обстежень на виявлення орфанних захворювань (нервово-м’язових та інших);

vii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

d. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:

i. HBsAg;

ii. антитіла до HCV;

iii. сифіліс РМП;

iv. антитіла до ВІЛ;

v. коронавірусної хвороби COVID-19;

vi. інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);

vii. туберкульозу;

viii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

e. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями (імуноглобулін А, імуноглобулін Е, імуноглобулін M, імуноглобулін G, імунограма; алергокомпонентна діагностика та інші);

f. цитологічних досліджень:

i. зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу;

ii. секрету простати;

iii. аспірату з порожнини матки;

iv. зішкрібу з уретри;

v. пунктату (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії); 

vi. транссудату, ексудату, секрету, екскрету (молочна залоза, рана тощо);

vii. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

g. гістологічних досліджень матеріалу, отриманого після:

i. біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);

ii. вишкрібання цервікального каналу;

iii. біопсії шийки матки (не ексцизійна);

iv. біопсії шкіри;

v. біопсії простати;

vi. біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопії, цистоскопії);

vii. біопсії м’язів;

viii. інших процедур/маніпуляцій відповідно до потреб пацієнтів.

h.  гормональних досліджень:

i.   тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (Т3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТГ), інсулін, адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін), кортизол (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ);

ii. пролактин;

iii. фоллікулостимулюючий гормон;

iv. вазопресин (АДГ);

v. норадреналін;

vi. хромогранін;

vii. тестостерон;

viii. естрадіол;

ix. інсуліноподібний фактор росту -1 (ІФР-1);

x. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

i. визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові;

j. інших лабораторних досліджень відповідно до потреб пацієнтів. 

a. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

b. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

c. сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

d. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;

e. ендоскопічні дослідження:

i. гастроскопія;

ii. езофагодуоденоскопія;

iii. дуоденоскопія;

iv. ректороманоскопія;

v. колоноскопія;

vi. цистоскопія;

vii. артроскопія;

viii. гістероскопія;

ix. бронхоскопія;

x. кольпоскопія;

xi. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

f. функціональні дослідження:

i. електрокардіографія (ЕКГ);

ii. електроенцефалографія (ЕЕГ);

iii. спірографія;

iv. холтерівське моніторування;

v. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

g. офтальмологічні дослідження:

i. офтальмометрія (кератометрія);

ii. офтальмоскопія;

iii. рефрактометрія;

iv. діоптриметрія;

v. периметр поля зору;

vi. інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

h. дослідження слуху (аудіологічні):

i. аудіометрія;

ii. тимпанометрія (імпедансометрія);

iii. отоакустична емісія;

iv. слухові викликані потенціали.

i. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

Умови надання послуги

Підстави надання послуги

Гістероскопія

Умови надання послуги

Підстави надання послуги